T YOGITA
1ST

BHARTI RAO
2ND

MEERAJ AHAMED
2ND

PANKAJ SAHU
3RD

CHHAYA VERMA
1ST

YAMAN SAHU
3RD